UNIVERSITY OF NEBRASKA

FOOTBALL

 

1977-78-79

Tim Smith

Cleveland, Ohio